کابل کشی فیبر نوری

به دلیل حساسیت  کابل فیبر نوری در کابل‌کشـــی باید تمام نکات مهم رعایت گردد. زیرا اگر این نکات مراعت نشود، راندمان کیفیت فیبر پایین می‌آید و ممکن است موجب قطعی گردد.

مراحل عملیات کابل کشی فیبر نوری:

کابل کشی فیبر نوری به دو روش انجام می‌شود.
 داخل ساختمان INDOOR
فضای خارج ساختمان OUTDOOR

  1. اجرای نکات ایمنی جهت حفظ سلامت نیروهای اجرایی
  2. حمل و تحویل کابل‌فیبر‌نوری
  3. نقشــه خوانی و تعیین مسیر کابل‌کشــی
  4. نصب آن
  5. میزان مجاز خمش در کابل‌کشـی
  6. روش پیچاندن کابل‌نوری
  7. سر بندی کابل
  8. تست فیـبر‌نوری نصب شده

فیلم آموزشی